Secondhands allmäna användarvillkor

, , Senast uppdaterad: 28 september 2022

Allmänt

Information om Secondhand

Dessa allmänna användarvillkor (”Villkor”) gäller för 2ndHand tjänste som  Global House AB (559078-7593) (”Secondhand”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller våra kunder (”du”).

2ndHand tillhandahåller tjänster för att hjälpa privatpersoner och företag att sälja varor på begagnatmarknaden.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan (”Kontaktuppgifter”):

Telefonnummer: 0700-23 73 23
E-postadress
: secondhand@globalhouse.se

Godkännande av Villkoren

Genom att kryssa i beställning av tjänsten  godkänner du Villkoren.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Tjänsten

Beskrivning av Tjänsten

Vi tillhandahåller en tjänst som säljer varor åt privatpersoner på andrahandsmarknaden. (”Secondhand”). Mer information om Secondhand finns på Hemsidan.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Beställning av Tjänsten

Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Din beställning bekräftas när du får sms från oss om att plagget förbereds. Om du inte återkommer inom 24h med en förfrågan om cancellering efter sms:et kommit innebär det att du har ingått ett avtal med oss.

Utförande av Tjänsten

Under tjänstens gång kommer vi höra av oss med uppdateringar kring varans försäljning. Som en del av utförandet av tjänsten hämtas varan upp vid angiven adress och därefter sker utbetalning via bank eller Swish. Du kan läsa mer om processen i enlighet med instruktionerna på hemsidan.

Dina skyldigheter

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år.

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor det fullständiga avtalet mellan oss.

Villkor för att använda tjänsten

När du erbjuder en vara till försäljning accepterar du följande villkor:

 • Att du inte ingår ett avtal med andra aktörer där din vara också ligger till försäljning.
 • Att du inte kan underlåta att leverera föremål som vi har sålt åt dig
 • Att du inte får sälja en vara som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet;

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Pris och betalning

Prisuppgifter

Priserna för Tjänsten är kommissions-baserad och anges på Hemsidan, med lägsta avgift på 50kr. Det inkluderar samtliga avgifter och skatter.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Betalning för tjänsten sker i efterhand genom att vi behåller den kommissionen som anges på hemsidan.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid

Villkoren gäller från att du har beställt Tjänsten och fortsätter att gälla fram till dess att avtalet sägs upp. Uppsägning av avtalet gäller med omedelbar verkan.

Uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten genom att maila ”Ta bort konto” till secondhand@globalhouse.se eller genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Vid en sådan uppsägning kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart. Vi kommer även radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

Vårt ansvar

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

 • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt och med korrekt och nödvändig kompetens.
 • Tar tillvara på dina intressen och konsulterar dig för att undvika missförstånd när så är nödvändigt.
 • Tillhandahåller material som är nödvändigt för Tjänsten.
 • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot produktansvarslagen eller marknadsföringslagen.
 • Avråder dig från att använda Tjänsten om den inte skulle vara till nytta för dig.

Fel

Tjänsten är felaktigt om:

 • Resultatet inte är professionellt utfört.
 • Vi inte har utfört Tjänsten i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter eller i strid mot produktansvarslagen.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad vi har avtalat om.
 • Resultatet inte stämmer överens med den information som vi gett i vår marknadsföring.

Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år efter Tjänstens slutförande.

Dina rättigheter vid fel i tjänsten

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva att felet åtgärdas (vanligtvis utan extra kostnad).
 • Kräva prisavdrag (motsvarande vad det skulle kosta dig att åtgärda felet).
 • Säga upp avtalet förutsatt att syftet med Tjänsten har förverkats och vi rimligen borde ha förstått det.
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Hävning

Om du häver Tjänsten innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av Tjänsten som vi redan utfört.

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

 • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
 • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen.

Immateriella rättigheter

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Global House AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. Du kan även kontakta oss genom att höra av dig till secondhand@globalhouse.se

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Bolagsinformation
Global House AB är registrerat i Sverige.

Besöksadress: Kronborgsgränd 23 , 2 trappor

Organisationsnummer
: 559078-7593
Momsregistreringsnummer
: SE559078759301